Online betingelser

Betingelser for køb af ydelser på www.berlitz.dk

Berlitz Language Services Scandinavia A/S
Borgergade 28
1300 København K
CVR: 81 97 95 10
(herefter "Berlitz")

1.   Definitioner
2.   Aftalens omfang
3.   Aftaleindgåelse
4.   Fortrydelsesret
5.   De enkelte ydelser
6.   Materiale på www.berlitz.dk
7.   Ændringer
8.   Resultater
9.   Afmelding
10. Tilbagebetaling
11. Priser og betalingsbetingelser
12. Kreditkort - sikkerhed
13. Persondata
14. Rettigheder
15. Overdragelse
16. Misligholdelse
17. Lovvalg og værnetid
18. Selskabsoplysninger

1. Definitioner

1.1 
Ved "ydelser" forstås sprogkurser og alle øvrige produkter og services, som Berlitz udbyder til salg på www.berlitz.dk.

1.2 
Ved "kunde" forstås enhver, der køber eller har købt ydelser hos Berlitz på www.berlitz.dk, såvel fysiske som juridiske personer, samt andre personer der anvender sådanne ydelser. 

2. Aftalens omfang

2.1 
Disse betingelser gælder for alle køb af ydelser på websiden www.berlitz.dk og finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Berlitz og kunden.

2.2 
En kundes eventuelle almindelige betingelser o.l. er uden virkning i forholdet mellem Berlitz og kunden.

3. Aftaleindgåelse

3.1 
Det fremgår af www.berlitz.dk, hvilke ydelser kunden aktuelt kan købe via websiden.

3.2 
Websiden er juridisk set alene en opfordring til at afgive tilbud.

3.3 
Ønsker en kunde at købe en ydelse fra Berlitz på www.berlitz.dk, gennemfører kunden bestillings- og betalings-proceduren på websiden, hvormed kunden afgiver tilbud.

3.4 
Aftalen er først endeligt indgået ved Berlitz' fremsendelse af bekræftelse pr. e-mail. Berlitz retter henvendelse til kunden pr. telefon eller e-mail for nærmere at aftale, hvornår ydelsen skal leveres, hvis der er tale om Individual Instruction, hvornår denne skal finde sted, og hvis der er tale om Åbne Hold/Group Tuition, hvilket hold kunden skal placeres på. 

4. Fortrydelsesret

4.1 
Kunden kan, hvis kunden er forbruger, fortryde sit køb af en ydelse fra www.berlitz.dk i 14 dage fra den dag, hvor forbrugeren får meddelelse om, at der er indgået aftale om køb af ydelsen, dvs. fra modtagelsen af e-mail med bekræftelse fra Berlitz.
Fortrydelsesbesked sendes til: Berlitz Language Services Scandinavia A/S, Borgergade 28, 3. sal, 1300 København K, e-mail info@berlitz.dk.

4.2 
Hvis ydelsen påbegyndes inden fortrydelsesfristen på 14 dage er udløbet, giver kunden ved sin accept af disse betingelser samtykke til, at fortrydelsesretten ophører, når Berlitz påbegynder udførelsen af ydelsen.

5. De enkelte ydelser

5.1 
Individual Instruction (Individual Instruction Classic, Individual Instruction Compact, Total Immersion, Individual Instruction Premium, Corporate Group Premium, Corporate Group Compact og Berlitz Blended)

5.1.1 
Den nærmere tilrettelæggelse af de lektioner som ydelsen består af, herunder den tidsmæssige placering, aftales mellem kunden og Berlitz.

5.1.2 
Hver lektion er på 40 minutter og efterfølges af en 5 minutters pause.

5.1.3 
Kunden er berettiget til at flytte eller aflyse en planlagt undervisningsgang senest den foregående hverdag kl. 12.00. Hvis kunden melder afbud for sent eller udebliver, skal kunden betale fuld pris for undervisningsgangen.

5.1.4 
De individuelle lektioner i Berlitz Blended følger et særligt forløb og kan kun flyttes til et andet tidspunkt indenfor samme uge uanset afsnit 5.1.3.

5.2 
Live Tuition over internettet (Berlitz Virtual Classroom Individual Instruction og Berlitz Virtual Classroom Corporate Group)

5.2.1 
Berlitz Virtual Classroom Individual Instruction og Berlitz Virtual Classroom Corporate Group følger vilkårene for Individual Instruction i afsnit 5.1 og 9.1.

5.3 
Åbne Hold/Group Tuition (Semi Private, Intensive Club, Crash Course, Berlitz Class, Berlitz Virtual Class Open Groups og Berlitz Kids Groups)

5.3.1 
Det aftales mellem kunden og Berlitz, hvilket hold kunden skal indskrives på.

5.3.2 
Hver lektion er på 40 minutter og efterfølges af en 5 minutters pause.

5.3.3 
Berlitz er berettiget til af pædagogiske årsager at flytte en kunde til et andet hold eller ændre kursusindholdet.

5.3.4 
Ved Berlitz' Åbne Hold/Group Tuition er der et fastsat deltagerantal. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med tilmeldte, er Berlitz berettiget til uden yderligere varsel at reducere antallet af lektioner i den pågældende Group Tuition efter nedenstående model:

5.3.4.1 
Semi Private:Antal lektioner ved 2 deltagere: 42
Hvis der kun er en kunde tilmeldt, skal kunden vælge mellem 1) en plads på næstkommende ledige, passende Semi Private kursus, 2) et antal Individual Instruction lektioner af samme økonomiske totalværdi eller 3) tilbagebetaling af købesummen.

5.3.4.2 
Intensive Club:Antal lektioner ved 3-5 deltagere: 42
Antal lektioner ved 2 deltagere: 36
Hvis der kun er en kunde tilmeldt, skal kunden vælge mellem 1) en plads på næstkommende ledige, passende Intensive Club kursus, 2) et antal Individual Instruction lektioner af samme økonomiske totalværdi eller 3) tilbagebetaling af købesummen.

5.3.4.3 
Crash Course:Antal lektioner ved 3-5 deltagere: 42
Antal lektioner ved 2 deltagere: 36
Hvis der kun er en kunde tilmeldt, skal kunden vælge mellem 1) en plads på næstkommende ledige, passende Crash Course kursus, 2) et antal Individual Instruction lektioner af samme økonomiske totalværdi eller 3) tilbagebetaling af købesummen.

5.3.4.4 
Berlitz Class:Antal lektioner ved 6-10 deltagere: 72
Hvis der er færre end 6 tilmeldte, skal kunden vælge mellem 1) et andet kursus f.eks. et Intensive Club eller Semi Private kursus af samme totalværdi, 2) et antal Individual Instruction lektioner af samme økonomiske totalværdi eller 3) tilbagebetaling af købesummen.

5.3.5 
Særligt om "Berlitz Kids Groups"

5.3.5.1 
Berlitz er berettiget til at tage et barn af holdet uden forudgående varsel, hvis barnets adfærd er til gene for de øvrige deltagere. Berlitz vil herefter tilbagebetale den del af købesummen, som vedrører undervisning efter barnet er taget af holdet.

5.4 
Berlitz Testing - Berlitz Test of Listening and Reading Skills og Berlitz Test of Speaking Skills.

5.4.1 
Den nærmere tilrettelæggelse af disse test aftales mellem kunden og Berlitz, herunder hvornår testing finder sted.

5.4.2 
Berlitz Test of Listening and Reading Skills varer mellem 60 og 90 minutter, mens Berlitz Test of Speaking Skills varer ca. 20 minutter.

5.4.2.1 
Kunden er berettiget til at flytte eller afmelde en planlagt test indtil kl. 12.00 hverdagen før testens planlagte udførelse. Hvis kunden melder afbud for sent eller udebliver, skal kunden betale fuld pris for ydelsen.

5.5 
Berlitz Online - eBerlitz Self-Study og eBerlitz Tutoring

5.5.1 
Når betalingen er modtaget, vil kunden pr. e-mail modtage et log-in, der i 12 måneder giver kunden adgang til at benytte Berlitz' interaktive sprogindlæringsprogram. Denne adgang er personlig. 

6. Materiale på www.berlitz.dk

6.1 
Berlitz forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at fjerne eller ændre materiale fra www.berlitz.dk. Dette gælder også materiale på Berlitz Online - eBerlitz Self-Study og eBerlitz Tutoring. Kunden kan ikke gøre krav gældende mod Berlitz i forbindelse hermed.

7. Ændringer

7.1 
Alle køb af ydelser er betinget af, at Berlitz har undervisere til rådighed på det aftalte tidspunkt. Dette har Berlitz først mulighed for at bekræfte efter aftaleindgåelsen. Endvidere kan der ske ændringer i undervisningsforløbet som følge af sygdom, personaleudskiftning e.l. Berlitz har intet ansvar for undervisning og sprogprogrammer, der ikke kan gennemføres på grund af force majeure.

7.2 
Som en del af Berlitz-pædagogik vil kunden ofte opleve at blive undervist af et team af undervisere. Kunden kan ikke stille krav om, at undervisningen bliver varetaget af en bestemt underviser eller af den samme underviser gennem hele forløbet.

7.3 
Berlitz skal altid bestræbe sig på at finde en anden egnet underviser, såfremt den ønskede underviser ikke er til rådighed på det aftalte tidspunkt. Dette kan dog ikke altid lade sig gøre.

7.4 
I tilfælde af Berlitz' aflysning af dele af et undervisningsforløb er Berlitz berettiget til at tilbyde erstatningsundervisning.

7.5 
Såfremt Berlitz aflyser dele af et undervisningsforløb og ikke tilbyder erstatningsundervisning til afholdelse senest 4 uger efter, at det planlagte forløb skulle være afsluttet, er kunden berettiget til at få refunderet en forholdsmæssig del af købesummen, således at kunden alene betaler for den faktisk afholdte undervisning.

7.6 
Kunden er ikke berettiget til erstatning eller anden kompensation udover som anført i afsnit 7.5.

8. Resultater

8.1 
Hvis kunden mod forventning ikke opnår det forventede niveau eller de forventede fremskridt, kan Berlitz ikke ifalde ansvar herfor. Berlitz' estimat af hvor mange lektioner det kræver at nå til et bestemt niveau er baseret på mange års erfaring, men kan variere afhængigt af kundens eller holdets individuelle forudsætninger, imotivation, indsats m.v.

9. Afmelding

9.1 
Afmelding af Individual Instruction (Individual Instruction Classic, Individual Instruction Compact, Total Immersion, Individual Instruction Premium, Corporate Group Premium, Corporate Group Compact) samt Live Tuition over internettet (Berlitz Virtual Classroom Individual Instruction og Berlitz Virtual Classroom Corporate Group)

9.1.1 
Indtil 6 måneder efter aftaleindgåelse tilbyder Berlitz at refundere en forholdsmæssig del af købesummen, således at kunden alene betaler for den faktisk afholdte undervisning.

9.1.2 
Indtil 12 måneder efter aftaleindgåelse tilbyder Berlitz, at kunden kan anvende værdien af den ikke afholdte del af ydelsen som hel eller delvis betaling for andre ydelser hos Berlitz, som dog skal være afsluttet senest 12 måneder efter indgåelsen af den oprindelige aftale.

9.2 

Afmelding af ophold hos værtsfamilie som led i "Berlitz Study Abroad"

9.2.1 
Ved afmelding af ophold hos en værtsfamilie tidligere end to uger før aftalt ankomst vil Berlitz refundere 75 % af købesummen. Ved senere afmelding eller udeblivelse skal kunden betale for én uges ophold hos værtsfamilien.

9.3 
Berlitz Testing - Berlitz Online Proficiency Test (BOPT) og Berlitz Proficiency Interview (BPI)

9.3.1 
Ved afmelding af BOPT og BPI indtil kl. 12.00 hverdagen før testens planlagte udførelse vil Berlitz refundere købesummen.

9.3.2 
Hvis afmelding sker senere end dette, eller hvis Berlitz ikke kan få kontakt til kunden telefonisk i forbindelse med testen, vil købesummen ikke blive refunderet.

9.4 
Group Tuition og Berlitz Blended kan ikke afmeldes.

10. Tilbagebetaling

10.1 
Hvis Berlitz i medfør af afsnit 5.3.4, 9.1.1, 9.2.1 eller 9.3.1 har forpligtet sig til at yde tilbagebetaling, skal kunden senest 6 måneder efter aftaleindgåelsen rette skriftlig henvendelse til Berlitz herom. Hvis dette ikke sker inden udløbet af ovenstående frist, vil kundens krav være tabt. Modtaget undervisningsmateriale samt registreringsgebyr refunderes ikke.

11. Priser og betalingsbetingelser

11.1 
Priser på www.berlitz.dk er inkl. 25 % moms, med undtagelse af visse ydelser, der er momsfritaget.

11.2 
Berlitz forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priserne, hvilket dog er uden betydning for allerede indgåede aftaler. Den aktuelle pris for ydelserne fremgår af www.berlitz.dk.

12. Kreditkort - sikkerhed

12.1 
Berlitz benytter en ekstern betalingsudbyder (SaferpayTM ) til håndtering af tredjemands betalinger. til håndtering af betalinger. Berlitz gemmer derfor ikke kreditkort- eller bankoplysninger. Alle kreditkort- og bankoplysninger lagres af betalingsudbyderen i krypteret form.

13. Persondata

13.1 
Berlitz bruger cookies og logger dine informationer. Oplysningerne indsamles af sikkerhedshensyn og til markedsføringsformål, for at Berlitz kan videreudvikle sin hjemmeside og sine ydelser.

13.2 
I henhold til Lov om behandling af personoplysninger har du som kunde ret til at få adgang til og anmode om at ændre eller slette dine personlige oplysninger. Hvis du ikke ønsker at modtage informationsmateriale fra Berlitz, kontakt  venligst Berlitz Language Services Scandinavia A/S +45 70 21 50 10, email: info@berlitz.dk.

13.3 
Berlitz overdrager kun registrerede personoplysninger til andre, såfremt dette er i overensstemmelse med gældende lovregler

14. Rettigheder

14.1 
Berlitz har de immaterielle rettigheder til alt materiale, som Berlitz stiller til rådighed for kunderne.

14.2 
Intet af Berlitz' materiale eller dele heraf må anvendes af kunderne udenfor Berlitz-regi uden forudgående, skriftligt samtykke fra Berlitz.

15. Overdragelse

15.1 
Hverken Berlitz eller kunden er berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen helt eller delvist til tredjemand.

15.2 
Hvis ydelsen er betalt af en virksomhed, kan der uanset afsnit 15.1  ske overdragelse til en anden person i den pågældende virksomhed.

16. Misligholdelse

16.1 
Såfremt én af parterne væsentligt misligholder aftalen, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen efter 14 dage fra den ikke-misligholdende part skriftligt har meddelt den misligholdende part, at man ønsker at ophæve, og misligholdelsen ikke er bragt til ophør inden denne frist. Aftalen kan alene hæves for fremtiden.

17. Lovvalg og værneting

17.1 
Denne aftale er underlagt dansk ret.

17.2 
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres af Københavns Byret, hvilket dog ikke er til hinder for sagens henvisning til Østre Landsret eller Sø- og Handelsretten efter de til enhver tid gældende regler herom.

18. Selskabsoplysninger

18.1 
Berlitz Language Services Scandinavia A/S
Borgergade 28, 1300 København K
Telefon: + 45 70 21 50 10
E-mail: info@berlitz.dk
CVR: 81 97 95 10

Hotline

Vores Hotline telefonnummer:

 +45 7021 5010

Du kan få fat i os i følgende tidsrum:

Mandag – torsdag: 8.00 – 18.00
Fredag: 8.00-16.00

Berlitz Center

Sprogskole Copenhagen

Borgergade 28

DK-1300 Copenhagen

Telefon: +45 70 21 50 10

Kontakt